Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

1. Úplný název povinného subjektu a základní informace

Město Větřní

2. Důvod a způsob založení

Právní postavení Města Větřní jako obce, územního samosprávního celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění).

3. Organizační struktura

3.1 Organizační struktura MěÚ Větřní

3.2 Seznam podřízených povinných subjektů, seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací

Městská knihovna Větřní
Mgr. Marie Kalistová - vedoucí knihovny
tel: 727 857 933
knihovna@mestovetrni.cz
www.knihovnavetrni.cz
Služby města Větřní
David Jelínek - vedoucí Služeb města Větřní
telefon: 380 732 491
mobil: 724 887 548
sluzby@mestovetrni.cz
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Větřní
kontaktní osoby:
Petr Beránek
tel. 724 851 282
ZŠ a MŠ Větřní
Mgr. Halka Jánová - ředitelka
www.zsamsvetrni.cz
reditelka@zsamsvetrni.cz
kopackova@zsamsvetrni.cz
tel: 380 732 352

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Pracoviště:
- vedení města
- kancelář tajemníka
Odbory:
- výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy
- financí a rozpočtu
- vnitřních věcí a sociálních služeb

4.3 Úřední hodiny:

denhodiny
Pondělí7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
Úterý(není úředním dnem)
Středa7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
Čtvrtek(není úředním dnem)
Pátek7.00 - 12.00

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 380 732 373
Přímé spojení: na jednotlivé odbory a pracoviště jsou k dispozici v sekci Městský úřad / Kontakty

4.5 Číslo faxu:

Fax: 380 732 225

4.6 Adresa internetové stránky

Webová prezentace: www.mestovetrni.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty na jednotlivé odbory a pracoviště jsou k dispozici v sekci Městský úřad / Kontakty

5. Případné platby můžete poukázat

Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Česká spořitelna a.s., č. ú. 0580010319/0800
ČSOB a.s., divize poštovní spořitelny č. ú. 151556225/0300

6. IČ:

00246182

7. DIČ:

CZ00246182

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

... rozpočty města za aktuální i minulé roky, včetně závěrečných účtů k nalezení v samostatných sekcích webu:

9. Žádosti o informace

Informace poskytují

 • Všechny odbory městského úřadu,
 • Odbory poskytují informace ústní a písemné.
Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že:
 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena. V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
V případě, že městský úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Informace:

 • Ústní - neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření,
 • Písemné
Na webových stránkách městského úřadu je možno získat tiskopis "Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů". Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte:
 1. Písemně na adresu: Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní.
 2. E-mailem, prostřednictvím podatelna@mestovetrni.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. Osobně přes podatelnu městského úřadu v úředních hodinách.
Centrální evidenci těchto žádostí provádí Odbor vnitřních věcí a sociálních služeb, kontaktní osoba - paní Homerová Lenka.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • Název,
 • Identifikační číslo,
 • Adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@mestovetrni.cz. Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným v § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Lhůty pro poskytnutí informace:

 • Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • V případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Neposkytnutí nebo omezení informace:

 • Městský úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů.
 • V případě dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 • Pokud se informace vztahuje výlučně k interním předpisům městského úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí městského úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do dob, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji městksý úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Opravné prostředky proti rozhodnutí:

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
 1. povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání,
 2. nadřízení orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovní dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit,
 3. při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna MěÚ Větřní
Město Větřní,
Na Žofíně 191,
382 11 Větřní
Telefon: 380 731 545
Elektronická podatelna: podatelna@mestovetrni.cz
ID datové schránky: fjrbyba
Způsob a postup, jak podat žádost či učinit podání najdete v bodě 9.

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků:
 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb.:
  • Odvolání se podávají na Městský úřad ve Větřní, Podatelna MěÚ.
  • Odvolání se podávají ve lhůtě 15 dnů, za podmínek stanovených správním řádem.
  • Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možné učinit podání.
 2. Přezkum obecně závazné vyhlášky Města Větřní:
  • Odporuje-li obecně závazná vyhláška města zákonu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město do 30-ti dnů nápravu, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí úřad i starostu města.
  • Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá- li rozpor této vyhlášky se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení písemného vyhotovení Městskému úřadu ve Větřní.
  • Ministr vnitra podá do 15- ti dnů od pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky obce návrh na její zrušení k Ústavnímu soudu, který o věci rozhodne.
  • Zjedná- li orgán Města Větřní nápravu dříve, před rozhodnutím Ústavního soudu, Ministerstvo vnitra zruší své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky do 15 dnů.
 3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo patření orgánu Města Větřní:
  • Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku města, vyzve krajský úřad ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 30 dnů, navrhne krajský úřad k dalšímu řízení věc Ministerstvu vnitra, které ji svým rozhodnutím vyřeší, bez postoupení Ústavnímu soudu.
  • Tento přezkum se netýká případů porušení právních předpisů občanského a pracovního práva.
 4. Informace veřejnosti o opravných prostředcích podle bodů 2 a 3 :
  • Pozastaví-li ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky města, nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí se neprodleně toto rozhodnutí ministerstva po dobu 15-ti dnů na úřední desce Města Větřní.
 5. Přezkum nařízení Města Větřní:
  • Při výkonu přenesené působnosti vydává město "Nařízení města". Odporuje-li zákonu, je postup opravných prostředků obdobný, jako v bodě 2.
 6. Opravné prostředky proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • Podávání opravných prostředků je upraveno a lze je vyhledat v části 9 "Povinně zveřejňovaných informací".

12. Formuláře

 • Standardně používané formuláře v elektronické podobě naleznete v sekci Městský úřad / Dokumenty a Formuláře
 • Všechny úředně využívané tiskopisy formulářů získáte v tištěné podobě vždy na příslušném odboru úřadu, příslušného k vyřizování podání podle jeho působnosti.
 • K vyhledávání formulářů lze rovněž využívat i rubriku "Návody na řešení životních situací" dle bodu 13. těchto povinných informací.

13. Návody pro řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou fyzicky k nahlédnutí na podatelně MěÚ Větřní v době úředních hodin, viz. body 4.2 a 4.3 na této stránce. Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž Město Větřní jedná a rozhoduje:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
upravujících další práva občanů k povinnému subjektu:
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení Města Větřní jsou k nalezení v sekci Vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku
náklady spojené s vyhledáváním informací200,-Kč/l hod.
(sazba byla odvozena z nákladů, na plat zaměstnance města který informaci poskytuje)
Opatření technických nosičů dat20,- Kč
Kopírování 
 Jednostranně formát A4 černobílé3,00 Kč
 Oboustranně formát A4 černobílé5,00 Kč
 Jednostranně formát A3 černobílé5,00 Kč
 Oboustranně formát A3 černobílé10,00 Kč
 Jednostranné formát A4 barevné23,00 Kč
 Oboustranné formát A4 barevné44,00 Kč
Poštovné - doporučená zásilka - obyčejná26,00 Kč
Poštovné - doporučená zásilka - do vlastních rukou44,00 Kč
Balné80,00 Kč
Balík - hmotnost do 2 kg52,00 Kč
Balík - hmotnost do 5 kg59,00 Kč
Schváleno na 3. schůzi Rady města Větřní, konané dne 6. 2. 2013 - usnesení č. 22/2013. Tento schválený sazebník úhrad ruší všechny předešlé sazebníky. Pokud nebudou moci být z technických důvodů pořízeny požadované informace na zařízeních MěÚ, budou náklady účtovány ve výši, kterou MěÚ uhradil třetí osobě. Kalkulovaná výše úhrady je sdělena žadateli před poskytnutím informace a informace je poskytnuta pouze po uhrazení těchto nákladů. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán doposud nevydal Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřené.

16.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence nejsou uzavřené.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k nalezení v sekci Dokumenty / Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb..

18. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

V současnosti město nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

19. Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění (dále jen zákon).

Podávání oznámení:

Zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů), o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů) a o příjmech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).

Pro účely zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem konkrétně rozumí následující osoby:

1/ § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici)

p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo

q) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

1/ § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici)

c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,

d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby, nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka zpravodajské služby,

e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy

Na osobu uvedenou v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů se povinnosti podle tohoto zákona vztahují vždy, a to s výjimkou povinnosti podávat oznámení, která se na takovou osobu vztahuje pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu činnosti (veřejné funkce) zároveň splňuje některou z následujících podmínek:
 1. je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 2. bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 3. rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
 4. podílí se na vedení trestního stíhání.
S účinností zákona 14/2017 Sb. mají veřejní funkcionáři povinnost tato oznámení podávat ve formě tzv. vstupního (§ 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů), průběžného (§ 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů) a výstupního (§ 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů) oznámení, a mimořádně také ve formě oznámení podle čl. II bodu 3 a 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Oznámení je veřejný funkcionář povinen činit vždy v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Evidence oznámení, způsob podávání oznámení:

Ministerstvo spravedlnosti se s účinností od 1. září 2017 stalo podle § 11 odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, a dále podle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o střetu zájmů rovněž centrálním evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři s výjimkou soudců. Z tohoto důvodu je Ministerstvo spravedlnosti orgánem příslušným k výkonu evidenční a kontrolní činnosti ve vztahu k oznámením podávaným veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Registr je veden v elektronické podobě.

Nahlížení na oznámení:

Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání; žádost musí splňovat náležitosti vypočtené v § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Také rozsah údajů, které jsou k dispozici pro nahlížení, je u nepolitiků o něco menší, než u politiků (§ 14b odst. 1 zákona o střetu zájmů); zcela vyňaty z nahlížení jsou u všech veřejných funkcionářů datum a místo narození a identifikace nemovité věci, a dále údaje, k jejichž poskytnutí veřejné funkcionáře zákon výslovně nepovinuje (např. adresa pro doručování). Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se nepolitiků přitom mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů.

Žádost se podává

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení,
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů - nepolitiků, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, který bude centrální evidenční orgán posuzovat. Stanovení této náležitosti má Ministerstvu spravedlnosti umožnit dostát povinnostem stanoveným v § 5 odst. 2 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů (povinnost dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů, a aby při zpracování osobních údajů subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti).

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Podněty k prošetření veřejného funkcionáře:

Na oprávnění veřejnosti nahlížet do centrálního registru oznámení navazuje právo každého sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo
 • v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení,
 • rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.
Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

20. Informace o zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb.

Město provádí zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, či je takových osobních údajů třeba k naplnění povinností či uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů, v těchto kategoriích:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady města, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území města nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území města, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 20 let

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

21. Informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Informace o územním plánu města naleznete v sekci Územní plán.

Tyto dokumenty jsou také k nahlédnutí veřejnosti na městském úřadě v úředních hodinách viz body 4.2 a 4.3 této stránky.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz