Rada města Větřní

Mgr. Bc. Antonín Krákstarosta, člen rady města
MUDr. Jaroslav Vojtíšekmístostarosta, člen rady města
Bohuš Tomkačlen rady města
Bc. Marie Jozováčlen rady města
Mgr. Jakešová Janačlen rady města

JEDNACÍ ŘÁD rady města Větřní

Rada města Větřní (dále jen rada města), se usnesla podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), na tomto svém jednacím řádu:

I.
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád rady obce stanoví podrobnosti o jednání rady obce, zejména upravuje svolání, přípravu, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další procesní otázky.
 2. V rámci tohoto jednacího řádu může zastupitelstvo v případě potřeby upravit usnesením podrobněji pravidla svého jednání.
 3. Tento jednací řád se nevztahuje na pracovní porady zastupitelstva.

II.
Svolání rady

 • Schůze rady se konají podle časového plánu schváleného vždy pro kalendářní rok.
 • Ve výjimečných případech může být svolána schůze rady i mimo plánovaný termín.

III.
Příprava jednání

Přípravu jednání rady organizuje tajemník obecního úřadu ve spolupráci se starostou a místostarostou.

IV.
Účast členů rady

K základním povinnostem členů rady patří účast na každém jeho jednání. Pokud se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit, omlouvají se členové rady předem tajemníkovi obecního úřadu.

V.
Jednání rady

 • Jednání rady řídí starosta nebo místostarosta, případně jimi pověřený jiný člen rady.
 • V zahajovací části jednání předsedající ověří přítomnost nadpoloviční většiny členů. Potom sdělí, zda a jaké námitky byly podány proti zápisu z minulé schůze. Pokud byly uplatněny, rada o nich rozhodne hlasováním. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený.
 • Účastníci schůze se o slovo hlásí zvednutím ruky, nikdo se nemůže ujmout slova, pokud mu jej předsedající neudělí. Předsedající má povinnost posoudit věcnost a časový rozsah diskusních příspěvků a má právo jednání přerušit a navrhnout radě určení časového limitu, případně odejmutí slova diskutujícímu. O návrzích rada rozhodne hlasováním.
 • Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky, pokud rada nerozhodne o jiném způsobu hlasování.
 • Z jednání rady se pořizuje zápis, ve kterém se uvede počet přítomných členů rady obce, chválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
 • Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jeho konání, musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva a následně elektronicky odeslán členům rady obce, členům zastupitelstva obce a tajemníkovi obecního úřadu.

VII.
Schvalovací doložka

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou obce Větřní. Současně se tímto dnem ruší platnost Jednacího řádu Rady obce Větřní ze dne 27. 11. 2000.

Jednací řád Rady obce Větřní byl schválen usnesením rady obce číslo 2/2015 ze dne 7. 1. 2015.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz